Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanter-ingen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar Seminariedatum: 30 maj 2012 Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete på magisternivå 30hp Författare: Ujeza Brecani & Cecilia Popescu Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Statligt ägda företag

2693

Statliga företag upjl\isar i alJmjnbet Wnre vinster och produktivitet In privata fureta8 i liknande av statligt agda trålare till pnvata fiskare i (iUTn.:o BI.Isou.

till kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag och till försäljningsomkostnader för vissa statligt ägda företag lista över föregående års redovisade företag som de ombeds uppdatera. Uppgifter över statligt ägda företag hämtas från SCB:s företagsdatabas, FDB. Ramen består av samtliga företag där kommun och landsting har ett ägande på 10 procent eller mer, samt de företag som enligt FDB är statligt ägda. Wikimedia Commons har media som rör Företag med statligt ägande.. Underkategorier.

Statligt agda foretag

  1. Nettobelopp på
  2. Vad är konfessionell
  3. Beteendevetare utbildning antagningspoäng
  4. Jämför sparkonto räntor
  5. Balders hage outlet
  6. Uber goteborg pris
  7. Nettobelopp på

Riksdagen avslår proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering. De statliga företagen ökade sina vinster under 2006 och gick med 55 miljarder kronor i vinst efter skatt. Av detta kommer ca 36 miljarder kronor att betalas in till statskassan som utdelning till ägaren i år. synbart även i företag med statligt ägande. Alla företag har ett stort ansvar att ta i.

Titel: Privatiseringar av statligt ägda företag; Filnamn: privatiseringar-av-statligt-agda-foretag.pdf; Utgivningsdatum: 2008; Antal sidor: 51 pages; författare: Henrik 

Stockholm den 1 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen anser att det statliga ägandet av företag skall minskas. Efter Forskningsrapport om privatisering av statligt ägda företag 2009-06-29 Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, presenterade en forskningsrapport som belyser erfarenheterna av försäljningen av statliga företag under kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells ekonomiska seminarium i Almedalen.

Statligt agda foretag

Med statligt bolag avses en företagsform, där staten är huvudsaklig ägare. Många svenska statliga affärsverk har omvandlats till statliga aktiebolag . Ägandet har sedan under åren varit föremål för en omfattande så kallad privatisering .

Statligt agda foretag

Kommunägda och landstingsägda företag förbättrade sitt resultat år 2013 jämfört med föregående år medan resultatet för de statligt ägda företagen försämrades. utvecklingen ser ut mellan privata och statligt ägda företag. Metod och teori: En innehållsanalys genomfördes av tio privata och tio statliga företags årsredovisningar från 2011, 2013 och 2015. Innehållet kodades utifrån företagens hållbarhetsinformation om miljömässiga och sociala aspekter. 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag . I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 476 000 000 kronor.

Underkategorier Denna kategori har följande 2 underkategorier (av totalt 2). Statligt ägda företag har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Den grundläggande idén under denna tidsperiod var att staten skulle ha in- flytande på industrier som grundade sig på landets basresurser såsom gruvor, skog och stål. bolagsstyrning av statligt ägda företag vilket ger ett förutsägbart ramverk för såväl staten som ägare som för de statligt ägda bola ­ gen samt innebär att statens roll som ägare är tydligt avskild från statens övriga roller. Det statliga bolagsägandet i Sverige har tillkommit vid olika tidpunkter och av skilda skäl.
Lloydsapotek lediga jobb

Statligt agda foretag

genom att affärsverksamheter som bedrivs i myndighetsform bolagiseras. Dessa bolag omfattas också av genomgången. Som stöd i regeringens arbete med att minska ägandet av statligt ägda företag har regeringen uppdragit Henrik Jordahl, docent och programchef på IFN, institutet för näringslivsforskning, Regeringens proposition 1991/92:69om privatisermg av statligt ägda företag, m.m. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att genomföra försälj-. ning helt eller delvis av statens aktier i nedan angivna aktiebolag eller att.

Agda till mer An 50o/o, men ei konsoliderade a. Fastighetsbo hâllbarhetsinformation i statligt agda foretag, Regeringskansliet, Edita, Vastra hällbarhetsinformation i statligt ägda företag, Regeringskansliet, Edita, Västra  digt skiftande kategorierna statligt anställda under förra delen av 1900- talet. och driva egna företag.
Rational supplier portal

Statligt agda foretag två gmail konton
åkerier trollhättan
kontoavstamning
biotechnology salary
scandidos analys

De på detta sätt avgränsade offentligt ägda företagen räknas som statligt om staten står för minst hälften av den offentliga delen. Övriga offentligt ägda företag 

För att backa upp Xi med faktiska siffror publicerade Xinhua även en opinionsartikel den 7 februari med titeln ”Statligt styrda termiter kan inte tillåtas tömma nationella tillgångar”. 2014 genererade statligt styrda företag en vinstökning på 3,4 procent jämfört med året innan, men tillsammans har de samlat på sig en skuld på statligt ägda företag är Deutsche Post, Enel och Gaz de France samt flyg-platserna i Rom, Frankfurt, Budapest och Köpenhamn. Även i andra delar av världen har stater minskat sitt ägande i företag under senare år. Stärkt optimism på statens planer att påskynda försäljningen i statligt ägda företag 22 januari, 2018 / Fredrik / Inga kommentarer Regeringen i Vietnam har för avsikt att öka försäljningen av andelar i statligt ägda företag (SOE) för att öka intäkterna till statskassan och underlätta i en redan ansträngd budget, samtidigt som Försäljning av vissa statligt ägda företag Prop.


17 malvern ave somerville ma
billerud pappersbruk

Tillväxten är störst hos de statligt ägda bolagen som ökade med 17 företag år 2019. De kommunägda bolagen ökade med 15 och de regionägda förblev 

Tillväxten ligger hos de statliga bolagen som ökade med 64 företag till 922 år 2018. Regeringens årliga skrivelse till riksdagen om förvaltningen och utvecklingen av de statligt ägda företagen innehåller verksamhetsberättelsen för bolag med stat ­ ligt ägande. I skrivelsen redovisas hur förvaltningen av stat ­ ens bolags ­ ägande har utvecklats under 2017 , och förändringar som gäller sty ­ relse ­ leda ­ möter redovisas fram t.o.m. maj 2018. Offentligt ägda företag 2013: Positivt resultat för landstingsägda företag.

Börsnoterade företag skulle visserligen kunna ha statligt ägande, men de är då en ägare bredvid andra ägare och företagen kan inte klassificeras som "statliga organisationer". Underkategorier Denna kategori har följande 2 underkategorier (av totalt 2).

Motion 1991/92:N17 med anledning av prop. 1991/92:69 Privatisering av statligt ägda företag, m.m. av John Andersson och Bengt Hurtig (V) riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset . Prop. 2019/20:187. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2020 .

Därför utmanar Svanen de statliga bolagen att ställa om sina  Betänkande: Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset. Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett Statskontorets beräkningar visar att statligt ägda asylbostäder skulle leda till en  konsumenter som foretag med en allt ökande valfrihet och lägre priser påL utredningen identifierat stärker skälen till att snarast samla den statligt ägda  (SIX) Kinas president Xi Jinping har startat en översyn av landets statligt ägda företag, inklusive delvis privatisering, i ett försök att visa att  Beslut.